TOP

展覽

  • 郭沫若
郭沫若
郭沫若 貓蝶圖
*號: IN0008
*格: 77.5x34.5cm 木版水印紙本 立軸
*價: NT$15,000
內容說明簡介
錄文:故宮所藏貓蝶硯

款識:
一九六二年四月十五日晨郭沫若題。

題跋:
在故宮中得見此硯,原江邨居士舊鐫藏刻甚為精巧,硯質乃端石利用二鴝鴝眠,以為貓眼靈活有神,硯面蝶翅諸眼亦為石眼可謂天造地設,硯工惜不知名耳,一九六二年四月十五日晨郭沫若題。考古研究所魏善臣同志拓制,吳祖謙不知何許人考有,清代丁酉年內無閆三月者待考,一九六二年六月十七日晨郭沫若補題。