TOP

Artists

WANG WEI BAO 王維寶
王維寶WANG WEI BAO
B.1942   
風景
風景
​1998年 - 56歲 .
​1997年 - 55歲 .
​1996年 - 54歲 .
​1995年 - 53歲 .
​1994年 - 52歲 .
​1993年 - 51歲 .
​1992年 - 50歲 .
​1991年 - 49歲 .
​1989年 - 47歲 .
​1988年 - 46歲 .
​1987年 - 45歲 .
​1986年 - 44歲 .
​1985年 - 43歲 .
​1984年 - 42歲 .
​1983年 - 41歲 .
​1982年 - 40歲 .
​1981年 - 39歲 .
​1980年 - 38歲 .
​1979年 - 37歲 .
​1978年 - 36歲 .
​1977年 - 35歲 .
​1975年 - 33歲 .
​1974年 - 32歲 .
​1965年 - 23歲 .
​1964年 - 22歲 .
​1963年 - 21歲 .
​1962年 - 20歲 .
​1961年 - 19歲 .
​1960年 - 18歲 .
​1958年 - 16歲 .
1942年 - 01歲 .
No data
No data