TOP

Artists

WANG PAN YUAN 王攀元
王攀元WANG PAN YUAN
B.1912   
歸途
歸途
歸途
歸途
2003 – age 81 .
​2001 – age 79 .
​2001 – age 79
​1992 – age 70.
​1989 – age 67.
​1987 – age 65.
​1985 – age 63.
​1979 – age 57.
​1965 – age 53.
​1964 – age 52.
​1963 – age 51.
1959 – age 47.
​1956 – age 44.
​1954 – age 42.
​1952 – age 40.
​1949 – age 37.
​1948 – age 36.
​1947 – age 35.
​1937 – age 25.
​1933 – age 21.
​1930 – age 18.
​1927 – age 15.
​1925 – age 13.
​1924 – age 12.
​1918 – age 06.
​1912 – age 01.
No data
No data