TOP

Artists

ZHAO SONG QUAN 趙松泉
趙松泉ZHAO SONG QUAN
B.1915   Lishui County, Jiangsu Provinc
.
​2002 - age 87 .
​2001 - age 86 .
​1999 - age 84 .
​1997 - age 82 .
​1997 - age 82
​1996 - age 81.
​1996 - age 81
​1995 - age 80.
​1994 - age 79.
​1993 - age 78.
​1992 - age 77.
​1991 - age 76.
​1990 - age 75.
​1989 - age 74.
​1988 - age 73.
​1987 - age 72.
​1986 - age 71.
​1985 - age 70.
​1984 - age 69.
​1983 - age 68.
​1982 - age 67.
​1981 - age 66.
​1980 - age 65.
​1980 - age 65
​1979 - age 64.
1978 - age 63.
​1977 - age 62.
​1976 - age 61.
​1975 - age 60.
1974 - age 59.
​1973 - age 58.
​1972 - age 57.
​1971 - age 56.
​1970 - age 55.
​1969 - age 54.
​1967 - age 51.
​1962 - age 47.
​1941 - age 26.
​1934 - age 19.
​1915 - age 01.
No data
No data